Můj návrh změn zákona o veřejných zakázkách

25. února 2011 v 15:27 | Deda_Bjeda |  Společnost občanské svobody
Původní text černě (případně 2x přeškrtnuté písmo-zde není možno takže kurzívou a škrtnuté jednou).
Návrhy změn jsou uvedeny červeně.
Zdůvodnění modře.

§2
Zadavatel stavební zakázky
(2)
d) jiná právnická osoba, pokud
3. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb spojených s bydlením většího počtu osob dle obchodního zákoníku
Uspokojování potřeb spojených s bydlením většího počtu osob je evidentně zájmová činnost související s uspokojováním potřeb veřejně-množinového charakteru vysokého počtu fyzických osob bydlících v bytových domech. I zde - vlastně v soukromých subjektech dle Obch.Z, kvete korupce ve velkém a je velmi těžko odhalitelná, potažmo postižitelná. Kontrolní nekvalifikované orgány z vlastního členstva většinou své funkce nezvládají. Tato korupce má přímý dopad na poměrně velký počet bydlících obyvatel státu, investujících do spoluvlastnického majetku (bytová družstva, společenství vlastníků, aj.).
(3) Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 15 % peněžních prostředků z veřejných zdrojů, a to i prostřednictvím jiné osoby
Nechápu, proč více než 50%, když např. podpora ze SF EU je možná v níže uvedeném nižším rozsahu (dle stránek MMR):
a) JSTE PODNIKATELSKÝ SUBJEKT - financování vašich aktivit z dotačních programů je ve většině případů omezeno na 50-60 % z celkových nákladů projektu
- vztahuje se na vás ve většině případů pravidlo "de minimis" 2, které do určité míry omezí vaše dotační možnosti
b) JSTE VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT (KRAJ, OBEC, MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) NEBO NEZISKOVÁ ORGANIZACE
- vaše dotační možnosti jsou v rozsahu až 85 % z celkových nákladů projektu (ve výjimečných případech až 100 %, zejména u projektů sociálního charakteru
U nižších dotací se snad už šetřit nemusí….?!
§9
Veřejná zakázka na projektové a stavební práce
(1) Veřejné zakázce na stavební práce musí vždy předcházet zadání projektové analýzy dle bodu (2) s finálním cílem stanovení jejich skutečného rozsahu a nákladů.
(2) Projektové práce pro stanovení rozsahu a nákladů stavby či ostatních stavebních prací a dodávek podle přílohy č. 3 zahrnuje vypracování:
a) studijní (ST), zadávací (ZD) a projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), vč. souvisejících nutných prací a dodávek a inženýrské činnosti
b) dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vč. souvisejících nutných prací a dodávek a inženýrské činnosti
c) dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. souvisejících nutných prací a dodávek a inženýrské činnosti.
(3) Součástí dokumentace dle bodu (2) musí být vždy povinné vypracování propočtu stavby (ST, ZD, DÚR), nebo položkového rozpočtu stavby (DSP, DPS), v unikátním jediném vyhotovení pro zadavatele, ve stupni UTAJENÉ!
(4) Zpracovatelem dokumentace musí být vždy na základě výběrového řízení vybraná nezávislá autorizovaná osoba, projektant či projektová, nebo architektonická společnost s oprávněným předmětem zaměření "projektová nebo inženýrská činnost ve výstavbě".
(1) (5) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je
a)provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3, obsahově i nákladově vymezených podle bodů (2) (3), před zadáním vždy dokumentovaných příslušným stupněm dokumentace bez udání rozpočtových nákladů, ale s výkazem výměr položkového rozpočtu
b)provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle bodu (2)c), nebo
c)zhotovení stavby 10) obsahově i nákladově vymezené podle bodů (2) (3), před zadáním vždy dokumentované příslušným stupněm dokumentace bez udání rozpočtových nákladů, ale s výkazem výměr položkového rozpočtu, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti ve stupni dokumentací pro provádění stavby (DPS), a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.
(2) (6) Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle odstavce 1 (5) rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem.
(3) (7) Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.
Prvopočátkem všech druhů stavebních prací musí být projektová analýza, která potažmo následně bude podkladem pro zadání VŘ k tomu, aby zakázky nemohly být předražovány. V drtivé většině případů investoři šetří na projektové dokumentaci pro provádění stavby, a stavby se realizují nedovoleně dle dokumentace ke stavebnímu povolení - která k tomuto účelu dle stavebního zákona 10) není určena ! Je proto nutné povinně stanovit zhotovitelům staveb vypracování dokumentace pro provádění staveb a stavebních prací - VŽDY!!
§12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případe veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby
2 000 000 Kč 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případe veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč 1 000 000 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Pokud bude akceptováno doplnění zákona o §2 odst. (3) je žádoucí snížit hodnotu stavebních prací až na 500 000 Kč, neboť malá družstva či společenství vlastníků často realizují investiční akce s nižšími IN!
§13
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
(2) Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel vždy nejprve v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně, a pokud toto není možné odborným propočtem podle § 156 zákona, na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li …..
(5) V případe, že zadavatel poskytuje účastníkům soutěže o návrh či účastníkům soutěžního dialogu odměny, soutěžní ceny či jiné platby, zahrnuje předpokládaná hodnota i výši těchto odměn, soutěžních cen, či jiných plateb. Odměny či jiné platby v soutěži o návrh nejsou dovoleny.
§14
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
(1)
b) předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 24 měsíců, má-li být …
Proboha, kdo toto vymyslel - těch 48 měsíců - to snad ani není možné takové dlouhé plnění v dnešní době. Vzhledem k meziročním inflacím je to holý nesmysl…!
§15
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby
(2) Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby v případě
a) pojišťovacích služeb je výše pojistného, jakož i jakýchkoliv jiných dalších včetně v nich zahrnutých odměn a nákladů souvisejících s těmito službami,
b) bankovních a finančních služeb jsou poplatky, provize, úroky, jakož i jakékoliv jiné další odměny včetně v nich zahrnutých odměn a nákladů související s těmito službami,
c) projektové činnosti je cena, jsou honoráre, jakož i jakékoliv jiné další platby související se zpracováním projektové dokumentace včetně v ní zahrnutých nákladů na práce a dodávky související s těmito službami .
Proboha! Kdo toto vymyslel?!!!!? Vždyť právě za těmito nejistými formulacemi se skrývají korupční úplatky!!!!! Kruci, vždyť v této formulaci je to přímo "prokorupční zákon"!!!!! Firma, která není schopna učinit nabídku v jedné kumulované ceně, není způsobilá firma pro podnikání a nemá ve výběrovém řízení co dělat!!!!!!
§16
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
(1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví podle pravidel uvedených v §9 a §13.
§17
Vymezení některých dalších pojmů
r) utajením se rozumí určený stupeň utajení nejen podle zákona 15a), ale i při digitální archivaci uschovávání hesla do binárního souboru, či skriptu s předpokladem, že ho nikdo nepovolaný nikdy nenajde, což je nutné považovat za základní případ bezpečnosti skrze utajení.
s) audio záznamem záznam pořízený běžným komerčním elektronickým záznamníkem (diktafonem) s možností archivace provedeného záznamu na technickém nosiči dat
§18
Obecné výjimky z působnosti zákona
(1)
c) jejich predmětem je výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu; seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis,
d) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji 19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledku výzkumu a vývoje,
(2)
a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice,
i) je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky; seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis.
(3)
Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 a přiměřeně dle §9 body (1) (2)b), c) , (3) (4) .
§22
Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním
(2) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu byly …
§23
Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění
(7) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby jen ve výjimečných případech prokazatelně neznámé a neočekávaně naléhavé povahy. Jinak platí již v zadávacím řízení, že návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení o prohlášení uchazeče, že "V nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré další nezbytné náklady spojené s realizací a plněním veřejné zakázky včetně nezbytných a nevyhnutelných běžných víceprací, které již z charakteru a povahy veřejné zakázky - lze u prací a dodávek daného charakteru logicky předpokládat. V nabídkové ceně uchazeče jsou již zahrnuty alikvotním podílem. Běžné vícepráce a více-dodávky proto nebudou objednatelem v průběhu realizace veřejné zakázky uznány!"rovněž v případě, jestliže jde a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že
1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případe veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky, nebo
b) nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že
1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli,
2. původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení a v případe sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s uveřejněním,
3. v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění,
4. předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo nové služby byla zahrnuta do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a
5. jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.
Opět platí, co jsem uvedl výše. Hovořit o dodatečných pracích, vícepracích a navyšování zakázek už v tomto zákoně, evidentně vytváří podmínky pro skrytou korupci založenou na těchto formách navyšování….!!!! Pokud budou zakázky v přípravné fázi dostatečně analyzovány všemi fázemi projektů, nesmí vzniknout žádné požadavky na vícepráce a více dodávky - což musí být zakotveno ve všech smlouvách ve smyslu § 27 a 32!!
§26
Zahájení zadávacího řízení
(2)
a) oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu veřejným zadavatelem,
§28
Užší řízení
(2) Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění vlastní kvalifikace a povinné kvalifikace účastníků jeho personálu - účastných plnění veřejné zakázky, k podání nabídky.
§29
Jednací řízení s uveřejněním
(2) Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění vlastní kvalifikace a povinné kvalifikace účastníků jeho personálu - účastných plnění veřejné zakázky ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek.
V obou případech platí že doposud až v průběhu plnění veřejné zakázky - tedy fatálně pozdě se zjišťuje, že zájemce nedisponuje potřebnými pracovníky, kteří by měli podmíněnou kvalifikaci pro svou práci (např. svářečské průkazy, potřebné atestace, atp.!) a tak vlastně není způsobilý k plnění veřejné zakázky!
§32
Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním
(3) Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení o prohlášení uchazeče, že "V nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré další nezbytné náklady spojené s realizací a plněním veřejné zakázky včetně nezbytných a nevyhnutelných běžných víceprací, které již z charakteru a povahy veřejné zakázky - lze u prací a dodávek daného charakteru logicky předpokládat. V nabídkové ceně uchazeče jsou již zahrnuty alikvotním podílem. Běžné vícepráce a více-dodávky proto nebudou objednatelem v průběhu realizace veřejné zakázky uznány!"
Zadavatel muže požadovat, aby k upravenému návrhu smlouvy byly v odůvodněných případech předloženy i další dokumenty.
§44
Zadávací dokumentace
(5) V případě veřejných zakázek na stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) nebo c), jejichž součástí je projektová činnost, mohou být dokumenty podle odstavce 4 nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavku na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5.
§74
Složení hodnotící komise
(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném …..
(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. U veřejných zakázek na stavební práce je povinnost vyzvat nezávislého zpracovatele příslušné zadávací projektové dokumentace podle §9 k účasti v komisi, a to již ve smlouvě o dílo na vypracování dokumentace.
§75
Jednání hodnotící komise
(7) Z jednání hodnotící komise musí být pořízen audio záznam, v plném rozsahu s možností archivace na technickém nosiči dat. V prvopočátku jednání musí být zřetelně hlasitě oznámeny základní datové údaje a skutečné složení členů komise.
§76
Posouzení nabídek
(7) Z jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek musí být pořízen audio záznam navazující na jednání hodnotící komise, v plném rozsahu s možností archivace na technickém nosiči dat. V prvopočátku musí být zřetelně oznámeny základní datové údaje a skutečné složení členů komise.
Hlasové záznamy budou jasně dokumentovat stanovisko z posouzení a hodnocení nabídek, a tak bude vyloučeno dodatečné anonymní vstoupení do výsledků z těchto komisí.
§80
Zpráva o posouzení hodnocení nabídek
(2) …….. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá hodnotící komise zprávu podle odstavce 1 společně s nabídkami, audio záznamem na technickém nosiči dat a ostatní dokumentací související s její činností zadavateli.
§110
Rozsah a způsob podání námitek
(1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může ….
§110
Rozsah a způsob podání námitek
(1) Úřad vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona. 73)
§156
Rejstřík technicko-ekonomických hospodářských ukazatelů (THU) veřejných zakázek
(1) THU v Kč na charakteristickou - typickou jednotku plnění musí být vypočteny už v propočtu nebo rozpočtu návrhu veřejné zakázky a to nejen na hlavní kompletační THU, ale i na THU oborových dílčích části souborů plnění (dle platných jednotných klasifikací výrobků a služeb)
(2) Hodnocení výsledných THU z realizace veřejných zakázek v Kč/jednotku - charakteristickou či typickou jednotku plnění veřejných zakázek bude prováděno zadavatelem po ukončení každé veřejné zakázky.
(3) Zadavatel musí po ukončení veřejné zakázky nahlásit všechny dílčí oborové i komplexní THU určenému orgánu k jeho evidenci.
(4) Evidence, zpracování, archivace, aktualizace databáze THU bude provádět MMR (nebo ČSÚ?) , a to na základě prováděcího předpisu tohoto zákona.
(5) Výsledný THU realizované veřejné zakázky v Kč, nesmí překročit hodnotu platného aktuálního příslušného THU v databázi THU. Překročení schváleného THU bude sankcionováno:
a) o 5 % snížením dotace o 10%
b) o 10 % snížením dotace o 15% + mzdové sankce odp. zástupců
c) o 15% snížením dotace o 20% + mzdové sankce odp. zástupců
d) o 20% snížením dotace o 25% + personální dopady
d) o 20% snížením dotace o 25% + personální dopady
Ve všech protikorupčních opatřeních a úpravách zákonů je třeba uplatňovat sankce v návaznosti na přímou odpovědnost všech zainteresovaných úředníků, jinak je boj s korupcí k ničemu! V tomto "charakteristickém" zákoně proti korupci, je to třeba zakotvit jako zásadní tezi tohoto zákona!!
Souběžně s tímto návrhem bude třeba upřesnit podmínky utajování, provádění audio záznamů z jednání, podmínky pro vytváření, registrování, aktualizaci a archivaci THU, sankcionování z nedodržování - zejména §156 a zpětnou kontrolu dodržování tohoto zákona samostatnými Prováděcími zákony . Celý tento proces je nutné apriori zajistit úplnou digitální elektronizací!
Pane ministře Jankovský!
Žádám, aby zpracovatelé předcházejícího - dosud platného znění zákona byli odvoláni z MMR s okamžitou platností pro ztrátu důvěry a nekompetentnost a už v žádném případě se nepodíleli na jeho úpravě! Tento zákon je zcela evidentně v mnoha pasážích zákonem PROKORUPČNÍM! No toto?!
Dále je třeba zcela jasně prosadit politickou vůli, aby vojenské zakázky byly vždy regulované dle tohoto zákona. Zcela vyloučit argumenty o utajeních - toho už bylo za bolševika dost. Jde o peníze daňových poplatníků a ti mají právo už konečně vždy a za všech okolností vědět, jak je s nimi nakládáno!!
Jinak si všichni politici koalice-jeden vedle druhého koledujete o založení základů Egyptsko-Libyjského bujení podhoubí….!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama