Svatý Hostýn a modernizovat? To snad ne..!

9. prosince 2010 v 23:40 | Deda_Bjeda |  Společnost občanské svobody
Svatý Hostýn. Významné poutní místo všech křesťanů na střední Moravě. Má svou věhlasnou historii, ale zejména už dlouhodbě svou charakteristickou scenerii danou nejen významnou bazilikou, křížovými cestami, rozhlednou a monumentálním přístupovým schodištěm převážně realizovaným z darů věřících, ale i typickými prodejními krámky, které po léta poutníky dokázaly občerstvovat a obdařovat různými upomínkovými přeměty vždy s emblémem Sv. Hostýna.

Představitelé Matice svatohostýnské o.s., coby správce na Svatém Hostýně si však umanuli, že původní krámky historického významu je třeba pro jejich přestárlost zlikvidovat. Metody, kterými se o to snaží připomínají staré bolševické pořádky: co potřebujeme zlikvidovat, to je nejprve třeba očernit, pošpinit a pomluvit a pak už bezbranní rezignují pod tlakem silnějšího sami.... Zapomněli však, že už nežijeme pod jhem bolševiků, ale snažíme se zde budovat demokracii. Proto krámkaři na svou obranu zaujímají toto stanovisko - zaslané představitelům Matice svatohostýnské.

Stanovisko vlastníků krámků k návrhům Matice svatohostýnské vykoupit pozemky s krámky, zbourat staré krámky, namísto nich postavit nové a krámkařům je pronajímat:

1.            Vaše požadavky evidentně směřují k zřejmému zásahu do pokojného stavu s více než stoletou tradicí. Tento stav byl dlouhodobě nastolen zápisem do katastru nemovitostí již v uplynulém století, který stanovil naše vlastnictví nemovitostí vybudovaných na pozemcích Arcibiskupství olomouckého. Tento stav zůstal po desetiletí nezměněn, a to i přesto, že v minulosti byly různé tendence a snahy směřující k vyvlastnění za vlády bolševiků. Přesto si to komunistický režim - oproti zabaveným církevním nemovitostem - dnes ve správě Matice svatohostýnské, nedovolil. Krámkaři na rozdíl od církevního si své vlastnictví uhájili, a my se dnes můžeme jen dohadovat proč…!?
Důkazem trvalého stavu je zápis v listu vlastnictví pod čísly uvedenými ve výpisu z katastru nemovitostí.

2.           Pronájem pozemků na začátku minulého století poskytlo tehdejší Arcibiskupství za účelem zvelebení vrchu Svatého Hostýna umožněním obchodní činnosti v zájmu zejména poutníků kteří rádi Svatý Hostýn navštěvovali, a to mnohdy i v tisícových shromážděních. Zejména v souvislosti s církevními svátky.
Tito, ale i jiní návštěvníci např. cestovatelé - třeba i z ciziny, či turisté, všichni tihle pociťovali nejen potřebu duševní očisty a osvěty před Bohem, ale i občerstvení po případném náročném výšlapu, a také touhu odnést si nějakou památku na Svatý Hostýn.
V prvopočátcích totiž chybělo jakékoliv obchodní či občerstvovací zařízení potřebného rozsahu pro hromadné nárazové návštěvy. Tehdejší stav byl impulsem k rozumovému rozhodnutí tehdejších správců církevních statků. Pronajmout za tímto účelem potřebné pozemky, a umožnit tak výstavbu krámků k potěše poutníků.
Tento stav trvá doposud přesto, že v dnešní době neblaze rozšiřujícího se ateismu ve společnosti poutníků ubývá, ale o to více nabývá na významu. Obchodní činnost krámkařů - totiž vlastně zadarmo trvale zajišťuje ne malou reklamu Svatého Hostýna - potažmo církevních hodnot, které svou historickou existencí a významem reprezentuje! Nic neudělá lepší reklamu než suvenýr a příjemné vzpomínky z pobytu na Svatém Hostýně.

3.            Stavebně technické řešení krámků bylo zvoleno a zhotoveno tehdejšími řemeslníky dokonale! Betonové základy a aplikace všech nosných dřevěných konstrukcí z vysoce kvalitního - trvale odolného modřínového dřeva zajišťují trvalou stabilitu a odolnost všech krámků po celou dobu jejich existence. V detailech je u všech staveb vidět vysoce profesionální řemeslná práce tehdejších poctivých řemeslníků. Odolnost konstrukcí v konfrontaci s mnohdy velmi nepříznivými povětrnostními vlivy na vrchu Svatý Hostýn to jen dokazuje! Ano, jediným problémem snad byly střešní krytiny, které bylo nutné v minulosti různě vyměňovat či opravovat. Ale s tím se vlastníci vždy dokázali úspěšně vyrovnat a zajistit potřebnou opravu, anebo i úplnou výměnu střešní krytiny.
Vzhled krámků má typický design, neboť je dán jejich původním řešením se zaměřením na pultový prodej, a to s unikátními, dnes už nevídanými mobilními pulty. Kvalitní dřevěný materiál jako modřín, má prakticky nekonečnou výdrž. Navíc u obvodových konstrukcí jsou opakovaně prováděny povrchové úpravy dnes už vysoce kvalitními nátěry, které úspěšně prodlužují už tak vysokou životnost dřeva.
Technická zařízení zcela splňují potřeby provozu resp. užívání s tím, že vyhovují platným předpisům. Ano, je pravdou, že krámkaři uvítali vybudování společného sociálního zařízení, které v případě potřeby využívají. Ani to však nebyl pro mnohé ještě nedávno žádný hygienicko-sociální problém, protože byli vybaveni i chemickými klozety. Z hlediska protipožárního jsou stánky vybaveny hasicími přístroji. Všechny jsou navíc také napojeny na vodovod, takže splňují potřebné požadavky zabezpečení z hlediska vnitřního protipožárního zásahu! U tohoto druhu dřevěných staveb se však preferuje vnější protipožární zásah venkovními hydranty, anebo hasičským záchranným sborem.
Je otázkou, jak má tyto hasičské povinnosti pro vnější protipožární zásah Matice svatohostýnská zajištěny, když už má "péči" o naše stánky... !? Pro zajištění nejen vlastní bezpečnosti Vás žádáme o seznámení s hasičskými opatřeními na Svatém Hostýně, včetně předložení požární zprávy pro časově dostupný vnější protipožární zásah.

Některé krámky podle potřeb majitelů resp. prodejců, prošly zásadními opravami s potřebnými dispozičními úpravami, a to zcela v souladu se stavebním zákonem. To znamená, že prošly stavebním povolením a kolaudací dle zákona. Vždy však byl dodržen jejich vnější vzhled se snahou zachovat a udržet dosavadní - pro Svatý Hostýn tolik charakteristický způsob jinde nevídaného krámkového prodeje.
S ohledem na výše uvedené, zejména unikátní charakteristické zvláštnosti pultového prodeje, potažmo fantastickou odolnost celého konstrukčního systému se přímo nabízí trvale zachovat všechny krámky jako historickou památku i pro budoucí generace.
Vůbec není pravdou Vaše hodnocení o konstrukční opotřebovanosti a nedostatcích v protipožárním, či hygienickém zabezpečení, a že se krámkaři nestarají o průběžnou údržbu a opravy! Je to lež.

4.            Dle katastru nemovitostí jsou krámky (celkem 36+2 u vody) pod parcelními čísly 340-358 (vlevo při pohledu od chrámu) a 359-377 (vpravo při pohledu od chrámu), de fakto situované na hlavní parcele parcelní číslo 1109/1. Jako druh pozemku je u této hlavní parcely ve výpisu uveden trvalý travní porost a to dokonce ze způsobem ochrany nemovitosti jako zemědělský půdní fond.
Je s podivem, že v katastru není doposud legalizována stavba docela monumentálního centrálního přístupového schodiště k budově baziliky, ale také ke všem zmíněným krámkům. Toto schodiště s opěrnými stěnami - coby stavba spojena se zemí pevným základem má prokazatelně charakter černé stavby jako takové, a to v rozsahu od kostela až k "vodě". Přesto, že "vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí tak, jak stanoví katastrální zákon, Matice svatohostýnská coby správce hlavního pozemku (1109/1) doposud nedokázala splnit tuto svou zákonnou povinnost a černé stavby na svých pozemcích legalizovat ….?!
Své povinnosti neplní, ale o naše krámky legálně zapsanými v katastru se starat chce ….!?

5.           "Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. " - tak stanoví Listina základních práv a svobod.
"Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi" - tak stanoví občanský zákoník.

Ano. Toto jsou světská pravidla slušného nakládání s majetkem jiných spoluobčanů!
Je neuvěřitelné, že nádherně ušlechtilé občanské sdružení Matice svatohostýnské (jehož členy se mohou stát křesťané kteří žijí podle Desatera), coby reprezentantů, opatrovatelů, ale i porevolučních pokračovatelů církevních tradic - proklamujících ve svých zásadách dodržování desatera, se opakovaně dopouští lží, pomluv a různého obviňování na adresu krámkových prodejců.
Matice svatohostýnská usiluje prakticky o hrůzný počin, vedoucí a směřující de facto k vyvlastnění majetků svých spoluvěřících. Těch spoluvěřících, jejichž snahou bylo, je a vždy bude také napomáhat dodržení toho nádherného Božího kréda - přesto, že jen v prakticko-pragmatické podobě: "Pojďte ke mně všichni kteří pracujete a já Vás občerstvím"!

Jsme šokováni, že Matice svatohostýnská coby nositel a pokračovatel církevních tradic Svatého Hostýna, chce tento významný tradiční - v myslích věrných věřících i jejich potomků - historický krámkový prvek Svatého Hostýna bezohledně likvidovat a zpronevěřit se tak dnes už historickým tradicím.

6.           Máme podezření tak jako před lety, že Matici svatohostýnskou stále ovládají hazardéři typu neslavně proslulého Bezy s fantasmagorickými plány, zaštiťujícími se "venkovsko-secesní architekturou věhlasného architekta Jurkoviče"…! Ano, takto podobně se holedbal v minulosti i defraudant Beza zaštiťující se sliby o výrobě elektrické energie prý samozásobující celý Svatý Hostýn. Výsledkem je hrozné gigantické hučící monstrum které zcela určitě "venkovsko-secesní architekturu věhlasného architekta Jurkoviče" nerespektuje, a Svatý Hostýn v jeho původní střídmé architektuře fatálně degradovalo. Navíc hučící větrné elektrárenské monstrum v blízkosti rozhledny svým výkonem původní záměr nesplňuje. Je zcela evidentní že toto hučící monstrum na Svatý Hostýn nepatří!

7.           Vyzýváme a budeme proto vyzývat důrazně všechny věrné věřící služebníky Boží! Zastavme už konečně riskantní hazardování budovatelských dobrodruhů typu Beza, kteří se snaží náš Svatý Hostýn pochybnými stavebními záměry tzv. "modernizovat" s tím, že naše krámky a vše kolem je zastaralé, ohyzdné a nepatřící!

Zkušenosti říkají, že se vždy za těmito snahami skrývá lobbismus stavebních firem a vše nasvědčuje, že jejich prodlouženou rukou zřejmě jsou i dosavadní představitelé Matice svatohostýnské.
Ano Hostýn je starý, starý vždy byl a bude ještě starší !! Je ale nutné aby investice pro obnovu proudily zejména do stále nevyhovující infrastruktury, a to pouze v ohleduplně modernizované podobě při zachování všech jeho typických architektonických prvků. Je třeba zachovat úctu k přirozeně narůstající historii a nebudovat VĚTRNÉ iluze! To už jsme zažili a nedopustíme opakování!
My, praví nositelé tradic Svatého Hostýna-kteří zde skoro každodenně pracujeme, uděláme vše pro to, aby se opakování neslavných přehmatů minulosti neopakovalo. Proto Vás vyzýváme! Zastavte ihned megalomanské podnikatelské záměry které evidentně směřují k likvidaci přirozeného s přírodou bezprostředně spojeného Svatého Hostýna! Pokud ne, uděláme vše pro to, aby si Svatý Hostýn nadále zachoval svou historickou původní tvář. K tomu využijeme všech dostupných demokratických prostředků včetně médií!

8.            Ze všech těchto důvodů proto s Vaší "šetrnou" likvidací námi reprezentovaných krámkových tradic zásadně nesouhlasíme!Žádáme, aby toto naše stanovisko bylo přečteno na shromáždění Matice svatohostýnské! Zároveň si dovolujeme informovat veřejnost prostřednictvím médií o celém našem stanovisku a situaci na Svatém Hostýně.

Na vědomí: Olomoucké arcibiskupství

Obrázky ze Svatého Hostýna 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama